Vedtægter
50621
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-50621,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,fade_push_text_top,grid_800, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
 

Aftaler og praktik

Vedtægter

Vedtægter for Gurre Vikingeforening

§ 1. Navn

1.1. Foreningens navn er Foreningen Gurre Vikingeforening.
1.2. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune

 

§ 2. Formål

2.1. Målet med foreningens arbejde er at fremme og formidle historien, kulturen og naturen omkring Gurre og i Nordsjælland med udgangspunkt i vikingetiden.
2.2. Formålet vil blive opfyldt ved afholdelse af markeder, foreningsdage/aftner og andre begivenheder.
Give borgerne i Helsingør mulighed for at opleve og få viden om vikingetiden, gennem markeder og aktiviteter, med fokus på området i Nordsjælland.

 

§ 3. Medlemmer

3.1. Som medlemmer optages: Enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og kommuner
3.2. Medlemskabet er gyldigt, når det årlige kontingent er betalt.
3.3. Antal af medlemmer i foreningen, fastsættes ud fra muligt antal deltager på årets marked.

 

§ 4. Generalforsamling

4.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i markedsugen eller inden udgangen af August.
4.2. Indkaldelsen sker ved mail med mindst 3 ugers varsel.
4.3. Alle restancefrie medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af foreningen
i mindst 3 måneder. Personer under 15 år har ikke stemmeret.
4.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Budget for næste år til orientering.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år.
10.Valg af 2 revisorer for 1 år.
11.Valg af 1 revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

4.5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4.6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
4.7. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

 

§ 5. Foreningens daglige ledelse

5.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan undtagelsesvis udpeges uden for bestyrelsen.
5.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 til 8 medlemmer. Der vælges hvert år det nødvendige antal, så bestyrelsen opnår den fastsatte størrelse.
Formand, næstformand, sekretær og kasserer er valgt for 2 år. Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
5.3. Valg af suppleanter.
Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant for et år.
5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5.5. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
5.6. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes og underskrives på det følgende bestyrelsesmøde.
5.7. Hvis stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende stemme.

 

§ 6. Økonomi, regnskab og revision

6.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
6.2. Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer.
6.3. Kassereren fører foreningens medlemsregister.
6.4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
6.5. Kvitteringer, regninger og faktura skal godkendes og underskrives af Kasser og Formand.

 

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

7.1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
7.2. Kassereren administrerer foreningens bankkonto. Formand, næstformand og kasser har adgang til foreningens bankkonto
7.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 8. Vedtægtsændringer
8.1. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden og udsendes som bilag.
8.2. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af stemmerne på en generalforsamling.
8.3. Ændring af foreningens formål kræver vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af stemmerne på hver generalforsamling. Generalforsamlingerne skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/4 af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom. Afholdelsen skal ske senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.
9.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

 

§ 10. Opløsning

10.1. Opløsning af foreningen foretages efter reglerne i punkt 8.3.
10.2. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål, som besluttes på den afsluttende ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 11. Datering

11.1 Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 05. december 2020.